Swyddog Polisi a Materion Allanol (Cymru)
Seiliedig yng Nghaerdydd

£25,000

Disgrifiad Swydd

Bydd y swyddog yn aelod newydd a phwysig o'n tîm yng Nghymru. Bydd y swydd gyffrous hon yn ein helpu i gynyddu'r dylanwad sydd gennym eisoes ar gyfeiriad polisi cyhoeddus y dyfodol yng Nghymru.

Am dîm bach rydym eisoes yn taro uwchben ein pwysau. Fodd bynnag, gwyddom y gallwn wneud mwy a dyna lle daw'r swydd hon i mewn iddi.

Bydd y person cywir yn rhoi'r gallu, sgiliau a'r ddirnadaeth i ni ddefnyddio'r dystiolaeth a gynhyrchwn i ddylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau. Bydd hyn yn cynnwys darparu strategaeth i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer yn unol â'n blaenoriaethau strategol cyffredinol.

Bydd y swyddog yn monitro a darparu ein hymateb i ymgynghoriadau ffurfiol; datblygu a chynnal cysylltiadau gyda gwneuthurwyr penderfyniadau a dylanwadwyr polisi allweddol; gweithio gyda chydweithwyr i roi cynnwys perthnasol ar gyfer y wasg a chyfryngau cymdeithasol a bydd yn cefnogi darparu'n digwyddiadau, prosiectau a rhwydweithiau yn llwyddiannus drwy gysylltu gyda sefydliadau partner a siaradwyr perthnasol.

Tîm bach ydym yng Nghymru a disgwylir i chi gydweithio gydag eraill ar wahanol brosiectau ar yr un pryd. Ar adegau, bydd angen i chi fod yn dda wrth jyglo eich llwyth gwaith a rheoli blaenoriaethau.

Fel tîm bach rydym yn credu ein bod ar ein gorau pan gefnogwn ein gilydd a phan roddwn gyfle i bobl weithio'n hyblyg. Er ein bod yn anelu i lenwi swydd lawn-amser, rydym yn agored iawn i geisiadau gan ymgeiswyr sy'n edrych am swydd ran-amser, gan unigolion sydd angen gweithio'n hyblyg, ac i gyfleoedd rhannu swydd.

Os yw'r swydd hon yn rhywbeth yr hoffech ei ystyried, yna ffoniwch ein Cyfarwyddwr David Hagendyk ar 029 20 370900 i gael sgwrs anffurfiol am yr hyn y bydd y swydd yn ei olygu, ein gwaith, ac unrhyw beth arall y gallech fod eisiau ei wybod.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n gwefan drwy'r botwm islaw os gwelwch yn dda. Llenwch y Ffurflen Gais a'i hanfon, ynghyd â chopi o'ch CV. Gofynnir hefyd i chi nodi ei bod yn orfodol i lenwi'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd am Swydd (ar gyfer GDPR).  jobs@learningandwork.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm dydd Mercher 9 Hydref 2019
Rhagwelwn y cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn yr wythnos sy'n cychwyn ar 21 Hydref 2019

Gofynnir i chi wneud yn glir pan wnewch gais os ydych angen unrhyw addasiadau i gymryd rhan yn y broses recriwtio.

ab