Llwybrau Uwchsgilio: Goblygiadau ar gyfer y gweithlu addysg oedolion

  23/10/2019 09:00   Event ID :15784

Agenda Ewropeaidd Addysg Oedolion ac EPALE UK

Cynhadledd ar y cyd 2019

Cofrestru a brecwast cyfandirol: 09:00
Diwedd y gynhadledd: 16:30

Caiff dysgu gydol oes ei ystyried yn gynyddol bwysig i gymunedau ac economïau llwyddiannus. Fel rhan o hyn, gwyddom fod addysg oedolion o bob math – ffurfiol ac anffurfiol – yn cael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd, ein gallu i ddod o sicrhau swydd a chynnydd yn y gwaith a’n gallu i gyfrannu at gymdeithas.

Mae gan arweinwyr, athrawon a gwirfoddolwyr rôl allweddol wrth sicrhau darparu cyfleoedd addysg oedolion hygyrch ac ansawdd uchel. Gwyddwn fod y cyfleoedd hyn o fudd i gymunedau ehangach a’r economi yn ogystal ag i unigolion. O gofio am werth addysg oedolion, mae’n bwysig holi sut y gallwn roi’r gefnogaeth orau i’r rhai sy’n hollbwysig i’w ddarpariaeth.

Cynhelir y gynhadledd fel rhan o rôl y Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cydlynydd Cenedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer yr Agenda Ewropeaidd Addysg Oedolion (EAAL) a chaiff ei chyflwyno ar y cyd gydag EPALE UK (Llwyfan Electronig Addysg Oedolion yn Ewrop). Bydd y gynhadledd yn gyfle i gynrychiolwyr glywed gan amrywiaeth o bartneriaid o’r Deyrnas Unedig a thramor, yn cynnwys:

  • Gina Ebner, Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas Ewropeaidd Addysg Oedolion
  • Stephen Evans, Prif Weithredwr, Sefydliad Dysgu a Gwaith
  • Yr Athro John Field, cyd-olygydd yr Adroddiad Byd-eang ar Ddysgu ac Addysg Oedolion a gaiff ei gyhoeddi gan Sefydliad Dysgu Gydol Oes UNESCO
  • Anja Meierkord, Economegydd Marchnad Lafur, Gweithrediaeth y Sefydliad Cydweithredu a Datblygu Economaidd (OECD)

Bydd hefyd weithdai ar wahanol agweddau o’r Agenda Ewropeaidd a datblygu gweithlu, yn cynnwys:

  • Cyd-destun dulliau gweithredu sgiliau sylfaenol oedolion
  • Cymwyseddau digidol addysgwyr oedolion
  • Hybiau Gweithlu Lefel T yn Lloegr
  • Safonau Dysgu a Datblygu Cymunedol yn yr Alban
  • Iechyd a Llesiant yn Ninas Dysg Belfast (Gogledd Iwerddon)
  • Cyfrifon Dysgu Personol yng Nghymru

Bydd cynrychiolwyr yn derbyn copi o’r cyhoeddiad newydd Healthy, Wealthy and Wise: Implications for workforce development, a chlywed gan rai o’r awdurdodau a gyfrannodd. Cefnogwyd datblygiad y cyhoeddiad gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Ymddiriedolaeth Addysg Uwch dros Arweinyddiaeth.

Cyfryngau

Yn y cyfnod cyn y gynhadledd bydd EPALE UK yn cyhoeddi cyfres o negeseuon blog yn cysylltiedig gyda themâu’r gynhadledd gyda chyfleoedd i roi sylwadau ac ymgysylltu drwy dudalen blog arbennig. Yn dilyn y digwyddiad bydd hefyd cyfleoedd i gymryd rhan mewn trafodaethau pellach ar themâu’r gynhadledd a gweithdai ar EPALE. Bydd angen i chi fod â chyfrif EPALE i ymuno yn y trafodaethau, felly os nad oes gennych un eisoes gallwch gofrestru yma.

Bydd ffotograffau a fideo yn cael eu tynnu drwy gydol y digwyddiad. Gofynnir i chi siarad gydag aelod o staff os nad ydych am i ni dynnu eich llun neu eich ffilmio.

Cyn, yn ystod ac ar ôl y gynhadledd bydd cyfleoedd i gymryd rhan ar y cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio hashnod #professionalpathways.

 

Cynulleidfa

Mae hon yn gynhadledd am ddim drwy wahoddiad personol yn unig. Disgwyliwn i’r gynulleidfa gynnwys: addysgwyr oedolion, gwneuthurwyr polisi, swyddogion iechyd a chyflogaeth, ymchwilwyr, gweinyddiaethau addysg a chyrff cynrychioladol o bob rhan o Ewrop.

Noddwyr a chefnogwyr

ab