Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau 2019

  05/11/2019 09:30   Event ID :15624

Sicrhau cyflogadwyedd gydol oes a chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc ac oedolion

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru eleni.

Mae’r Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau yn ddigwyddiad allweddol i wneuthurwyr polisi, ymarferwyr ac arweinwyr ar draws y sector yng Nghymru. Mae’n dod â’r sector ynghyd i helpu rhannu’r syniadau, ymchwil a datblygiadau diweddaraf a dylanwadu ar bolisi’r dyfodol.

Gyda byd gwaith yn parhau i newid yn gyflym a gwneuthurwyr polisi yn cydnabod pwysigrwydd dysgu ar hyd bywyd, bydd y Confensiwn eleni yn edrych ar her cyflogadwyedd gydol oes a sut i gefnogi pobl ifanc ac oedolion ar bob cam o’u bywydau.

Cyflwynir yr araith gyweirnod gan Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, a bydd gweithdai yn rhoi sylw i feysydd blaenoriaeth polisi yn cynnwys dysgu troseddwyr a chyflogadwyedd, cyfleoedd hyfforddiant, cyfleoedd i bobl ifanc, rôl cymdeithasau tai wrth godi lefelau sgiliau, cefnogi dilyniant mewn-gwaith a datblygu blaenoriaethau’r sector ar gyfer Etholiadau’r Cynulliad yn 2021.

Gyda tua 150 o gynrychiolwyr o bob rhan o’r sector, mae’r Confensiwn yn gyfle pwysig i rwydweithio, clywed am y datblygiadau ac ymchwil diweddaraf a llunio cyfeiriad polisi yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithdy, neu mewn cael stondin arddangos yn un neu’r ddau o’r digwyddiadau, cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda gyda Wendy Ellaway-Lock.

 

Agenda Ddrafft

09:30          Cofrestru a Arddangosfeydd

10:00          Croeso i’r ConfensiwnCyfarwyddwyr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru 

10:05          Croeso gan y Noddwyr – Louise Casella, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

10:15          Anerchiad Cyweirnod – Ken Skates AC, Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

10:35          Adroddiad yr Adolygiad o Arloesedd Digidol – Yr Athro Phl Brown, Athro Ymchwil Clodwiw, Prifysgol Caerdydd

10:55          Adeiladu Cymru Well – Gwersi o Ewrop –  Dr Rachel Bowen (Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu Colegau Cymru)

11:10           Defnyddiwr Gwasanaeth (i’w gadarnhau)

11:20        Egwyl ac Arddangosfeydd

11:40        Gweithdai

.                        Diweddariad Cynllun Cyflogadwyedd

.                        Ble mae marchnadoedd llafur yng Nghymru yn mynd yn 2019-20?  Cyflwr y farchnad lafur nawr ac yn edrych i’r dyfodol

.                        Cefnogi pobl ifanc mewn cyflogaeth – sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yn Ne Ddwyrain Cymru

.                         Llesiant yn y Gwaith:  Heriau a Datrysiadau

.                        Yr Angen am Ddysgu – Yr Angen am Waith

12:40          Cinio ac Arddangosfeydd

13:25        Gweithdai

.                      Dysgu a chyflogaeth – y daith o garchar i’r gymuned

.                        Hyfforddiaethau

.                        Nenfwd Gwybr Trebl: Rhwystrau i fenywod BAME rhag cymryd rhan yn yr economi

.                       Cyflwyniad i Gyfrifon Dysgu Personol

.                       Cymunedau sy’n Gweithio – Rôl hanfodol Tai mewn datblygu sgiliau a chefnogi cyflogaeth

14:25          Egwyl ac arddangosfa

14:40          Sesiwn llawn

.                          Heriau’r Farchnad Lafur a Sicrhau Cyflogadwyedd Gydol Oes – Stephen Evans, Sefydliad Dysgu a Gwaith

.                          Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Siaradwr i gael ei gadarnhau

15:40          Trafodaeth Panel – Y 20au Rhuo – Blaenoriaethau ar gyfer y Degawd i Ddod

16:00        Diwedd y Gynhadledd

Amser

09:30 – 16:00

Lleoliad

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Ffi

£195 (Sector Cyhoeddus/Preifat)

£100 (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W)

Disgownt deryn cynnar ar gael tan 11 Hydref:

 

£175 (Sector Cyhoeddus/Preifat)

£80 (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W)

Arnerchiad Cyweirnod

Ken Skates, AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Prif Noddwyr

Croeso Noddwr

Sefydlwyd y Brifysgol Agored yng Nghymru 50 mlynedd yn ôl, gyda gweledigaeth i wneud addysg uwch yn agored i bawb. Heddiw, rydym yn falch fod 42% o’r 10,000 o fyfyrwyr y Brifysgol Agored sy’n byw yng Nghymru yn dod o’r ardaloedd mwyaf amddifadus. Ni fu’r Brifysgol Agored erioed yn bwysicach i gynifer o bobl.

Cenhadaeth y Brifysgol Agored yng Nghymru yw agor dysgu i hyd yn oed fwy o ddysgwyr yng Nghymru – pobl nad oedd, naill ai oherwydd eu cefndir neu’r rhwystrau oedd yn eu hwynebu, yn credu fod addysg prifysgol ar eu cyfer nhw. Rydym yn gweithio gyda phobl mewn cyflogaeth a’r rhai heb fod, ac rydym yn arbennig o falch o’n gwaith gyda myfyrwyr mewn carchardai neu amgylchedd diogel. Rydym hefyd yma ar gyfer y rhai sydd eisiau mynd yn ôl i ddysgu, pobl sydd naill ai un ai eisiau gwella eu gwybodaeth yn y maes y gwnaethant ei ddewis neu ddilyn llwybr gyrfa newydd.

Mae cyflogadwyedd yn bwysig i ni. Rydym eisiau cefnogi ein myfyrwyr, lle bynnag y maent mewn bywyd, i fod wedi paratoi ar gyfer byd gwaith ar ôl iddynt raddio. Rydym yn cymryd rhan yn rhaglen GO Cymru ac mae gennym bartneriaeth gyda Santander, yn gweithio gyda sefydliadau ar draws Cymru i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr i’n myfyrwyr.

Rydym yn adeiladu mwy o gysylltiadau nag erioed gyda’r gymuned fusnes yng Nghymru. Y llynedd, fe wnaethom gyflwyno prentisiaeth radd newydd mewn peirianneg meddalwedd, a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr ar draws Cymru i ddatblygu setiau sgiliau eu staff a phecynnau datblygu proffesiynol parhaus. Mae gennym dîm o staff a all ddod  i siarad gyda sefydliadau ac asesu eich anghenion ym mhob rhan o Gymru.

Ac mae gennym OpenLearn. Dyma ein porth dysgu ar-lein, sy’n cynnwys dros 1000 o gyrsiau am ddim yn ogystal â fideos ac erthyglau. Y rhan orau yw hyn: mae’n hollol rad ac am ddim, felly edrychwch os gwelwch yn dda.

Byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi a’ch sefydliad. Cysylltwch â ni.

E-bost wales-partnerships@open.ac.uk

Ffôn 029 20471019

Louise Casella, Cyfarwyddwr

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cefnogwyr Confensiwn

ab